Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Edeten Oy
Adjutantinkatu 8 E 27
02650 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Edeten Oy / Marja Kantonen
Adjutantinkatu 8 E 27
02650 Espoo
050 362 5202
marja.kantonen@edeten.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä säilytetään nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esimerkiksi uutiskirjeen tilaajat)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista:

 • asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot
 • asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • asiakasyrityksen laskutustiedot
 • asiakassuhteeseen oleellisesti liittyvät välttämättömät tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen marja.kantonen@edeten.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa Edeten Oy:n tallentamat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus yhteen maksuttomaan tarkastuspyyntöön vuosittain.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Tietojen oikaisupyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Edeten Oy käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen se joko poistaa tiedot tai ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen (ei toteutunutta asiakkuutta), rekisteröity voi peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla, että haluaa tulla poistetuksi rekisteristä.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Edeten Oy rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että Edeten Oy rikkoo henkilötietoja käsitellessään voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Edeten Oy saa asiakastiedot seuraavasti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esimerkiksi patentti- ja rekisterihallituksen yritystietojärjestelmästä)
 • Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla sivuston käytön yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Edeten Oy:n ulkopuolelle ilman asiakkaan nimenomaista lupaa.

Edeten Oy on varmistanut, että kaikki sen omassa toiminnassaan käyttämät palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

 • Asiakastietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, ottaen huomioon Rekisteröidyn oikeudet -kohdassa mainitut kirjanpitolakiin perustuvat velvoitteet.
 • Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään rekisterin olemassaolon ajan tai kunnes henkilö pyytää itse poistumista rekisteristä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteritietoja käsittelee rekisterinpitäjä Edeten Oy / Marja Kantonen.

Tämän lisäksi tietoja käsittelevät Edeten Oy:n omassa toiminnassaan käyttämät palveluntarjoajat, esimerkiksi tilitoimisto.

Tietoja voi käsitellä myös kolmas osapuoli, jos tällaisen osapuolen tarjoaman palvelun käytöstä on sovittu asiakkaan kanssa.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja ei säilytetä fyysisesti. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä virustorjuntaohjelmistolla.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta Edeten Oy:n ulkopuolelle, paitsi toimeksiannon niin vaatiessa ja asiakkaan suostumuksella. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmantarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Edeten Oy ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.